1. O skulpturi / Miroslav Sapundžić / Stvaranje umetničkog dela uvek podrazumeva izazov nalaženja dobre mere između poesis-a i techne, večno traganje za ravnotežom dve sile –nesputanosti kreativne energije i otpora materijalne datosti- u >>>
  2. O crtežu / Marija Vukajlović / Osvrtom na crtački opus mladog mitrovačkog umetnika Predraga Kovačića, koji je po svojoj vokaciji vajar, uočavamo skulptorsku matricu, koje se ne odriče ni u crtežu i kroz koju provlači sve što vidi. Bez potrebe da se bori sa materijom kao medijumom, u crtežu se sa nesputanom snagom upušta u oslobađanje >>>
  3. O crtežu / Sreto Bošnjak / Predrag Pedja Kovačić, mladi likovni stvaralac, osetio je ne samo draž slobode izbora i metoda, već i relacije unutar ideoloških (sa prizvukom filozofskog mišljenja) i izvesnih primesa eksperimentalnog, barem u “donjoj” zoni egzistencije opserviranog predmeta. >>>
  4. ABOUT STONE / Predrag Kovacic - Every culture has a certain believes about some specific stones which are related to history and spiritual development of a particular societyexplore and compare we shall see that there is a great number of opposite opinions. >>>
  5. ACERCA DE LA PIEDRA / ESP - Cada cultura tiene ciertas creencias acerca de unas piedras relacionadas con la historia y la evolucion espiritual de una sociedad. Si empezamos con exploracion y comparacion, veremos que hay muchos opiniones antagonicos.  >>>
  6. LINIJA IZ LIČNE PERSPEKTIVE / Predrag Kovacic - Da bismo spoznali rezultat mojih istrazivanja u sprovodjenju ambijentalnih instalacija moramo se osvrnuti na osnovne vrednosti i definicije linije kao likovnog elementa. >>>
  7. THE CONCEPT OF LINE FROM MY PERSONALPOINT OF VIEW - In order to understand the results of my researches in domain of environmental installations, we must look back at basic values and definitions of line as an element of art. >>>
  8. El concepto de linea desde mi punto de vista / ESP -Para entender los resultados de mis investigaciones acerca de instalaciones  medioambientales, tenemos que volvernos atras y comprender los valores basicos y definiciones de linea que es una de los elementos del arte. >>>


O skulpturi / Miroslav Sapundžić /

“Prvo je bio duh, a tek potom plastika. Prvo želja za oblikovanjem, potom konkretno vajarstvo.

Vajarstvo je postalo primena primarnog duha.”
Bela Hamvaš

Stvaranje umetničkog dela uvek podrazumeva izazov nalaženja dobre mere između poesis-a i techne, večno traganje za ravnotežom dve sile –nesputanosti kreativne energije i otpora materijalne datosti- u kome od umeća stvaraoca zavisi da li će srećan ishod biti u međusobnoj harmoniji ili dominaciji jedne od njih. U vajarstvu, shodno osobenostima samog medija –prostornost, naglašena fizička dimenzija, estetika materije- taj zahtev je znatno veći. Brojni primeri iz istorije umetnosti i istorije materijalnog oblikovanja uopšte otkrivaju ljudsku osobinu konkvistadora koji želi da pobedi i osvoji prirodu drveta, kamena, metala i saobrazi ih svojoj ili opšte vladajućoj ideji: za Mikelanđela, poklonika filozofije neoplatonizma, blok mermera je bio ništa više od tamnice u kojoj je umetnička zamisao zatočena poput duše u okovima tela, a misija umetnika je da je oslobodi; Bernini je odgovorio principima barokne estetike zadojene fenomenom efemernosti i dinamizma, te umesto vizure postojanosti i čvrstine mermera, naglasio je iluziju njegove mekoće. Avangardni eksperimenti u arhitekturi i vajarstvu otkrili su funkcionalne i estetske aspekte to tada neumetničkih materijala, a tek polovinom 20. veka umetnost enformela dala je omaž i nezavisni status materiji oslobađajući je ograničenja forme, ideje i konteksta – osvajanje/iskušenje slobode.  

U stvaralaštvu Predraga Kovačića ni poetska stremljenja niti tehničko umeće ne pokazuju nameru da nadvladaju materiju. Sinergijom svojih stvaralačkih potencijala, ove dve sile su u službi artikulisanja suštine materije i njenih plastičkih vrednosti. Ispitujući različita medijska polja vizuelnih umetnosti – crtež, sliku, fotografiju, skulpturu, instalaciju, video, performans, mejl-art – Kovačić nastoji da pronikne u prirodu svakog medija. Njegov cilj je više od postizanja prepoznatljivosti rukopisne bravure i spoljašnjih efekata artizma, 


a svestrana i narastajuća produktivnost donose mu dragoceno iskustvo i otvaraju vidik ka umetnosti u njenom totalitetu. Stoga, autor u svom radu izmešta stvaralački fokus sa oblikovanja pojedinačnog dela na pomalo aristotelovsko traganje za smislom umetničke kategorije; reklo bi se, dela su fragmenti čija skupina ukazuje na traganje za opštim, zajedničkim imeniteljem umetničke vrste. Jedna skulptura je sekvenca u procesu koji je određen kao stvaralački imperativ, ona je otvoreno delo i jedan granični slučaj, manje rezultat umetničke zamisli, a više plod duhovne napetosti. Rešavanje problema forme, poput istraživanja  odnosa različitih tekstura ili igra polihromije, komponovanje masa, naglašavanje dominantnih osa ritmom horizontalnih i vertikalnih linearnih ureza, ovaj mladi umetnik realizuje upotrebom minimalnih sredstava i intervencija, a efekat nikad nije bučan, već ostaje prisutan poput tragova tihog dijaloga, skoro šapata kojim se obraća kamenu. Za autora kreativni čin se ogleda, nekad gotovo i okončava, u dobrom odabiru materijala-kamena-sagovornika, a posebna je veština biti dobar i nadasve strpljiv slušalac tog sagovornika, jer je vreme kamena mnogo sporije od ljudskog. Novalis čak tvrdi da postoje kamenovi filozofi. Kovačićeva skulptura je apstraktna, ali on od apstrakcije ne gradi doktrinu. Često organska i asocijativna, njegova apstrakcija ostavlja posmatraču prostor da izmašta i dopuni oblik vizijom portreta, anatomijom i pokretima ljudskog torza, glave ili zoomorfnom siluetom. Ona nema tendenciju da postane figuralna, ali moguća projekcija figure dovoljno svedoči o sugestivnoj moći njenih vizuelnih-plastičkih elemenata. Ako uvažimo tezu da je plastika zapravo materija u svom punom čulnom sjaju, onda sjaj Kovačićeve plastike postaje vidljiv postepeno, a bljesak izostaje. Ona na prvi pogled nije dopadljiva, ponekad gruba i sirova u izrazu, stoga i kada je skromnog galerijskog formata odaje utisak snažne ekspresije i neklasične arhetipske monumentalnosti. Moguće nejasna i zbunjujuća, bez želje da udovolji, stvorena da podstakne pitanja, da bude intrigantna, čak provokativna, “to je ona skulptura za koju čovek oseća da ju je stvorilo vreme u kojem svi mi živimo.”O crtežu / Marija Vukajlović /

Osvrtom na crtački opus mladog mitrovačkog umetnika Predraga Kovačića, koji je po svojoj vokaciji  vajar, uočavamo skulptorsku matricu, koje se ne odriče ni u crtežu i kroz koju provlači sve što vidi. 

Bez potrebe da se bori sa materijom kao medijumom, u crtežu se sa nesputanom snagom upušta u  oslobađanje svoje kreativne namere. Otuda su oni puni pokretačke, stvaralačke i dinamičke sile, 
koja modeluje oblike i izražava snažnu ekspresiju, kao ključni sadržaj dela. U crtačkom rukopisu  vidljiva je potreba da se bavi prostornom komponentom, volumenom smeštenim u prostor i 
modelacijom, ali i slobodno koncipiranim sumarnim potezom u vidu gesta. Autor nas ostavlja  zatečenim pred dilemom da li se u ciklusima crteža inspirisao nekom činjenicom iz realnog sveta,  zamišljenom futurističkom arhitekturom, fantastičnim pejzažima ili su oni nastali samo kao  neposredan trag impulsivnog, kreativnog naboja u duhu apstraktnog ekspresionizma ili akcionog  slikarstva. I pored izvesne doze asocijativnosti u odnosu na svet realnog, u svojoj biti Predrag je  apstraktni crtač, interesuju ga, pre svega odnosi forme, linije i boje. Radi monohromno, a boju uvodi,  u uskom spektru, u pojedinim ciklusima, bez nijansiranja, plošno i gotovo plakatskog karaktera.

Svoje početne zamisli, vremenom konkretizuje i grupiše u centralizovane kompozicije u središtu,  klupko dinamičnih linija. U umetnikovom crtačkom svetu pokret je primaran, on je nosilac dela, 
njegove strukture, likovne vizure i na kraju značenjskog sloja. Crteži najvećim delom imaju oblik elipse ili deformisanog kruga, a kružni koncentrični pokreti nagoveštavaju prisustvo kretanja i energetski naboj, koji su u osnovi života

Potezi su nanešeni u širokim nanosima boje sa neočekivanom dramom slučajnosti u duhu tradicije  nadrealista, koji su negovali automatizam poteza. U tim nanosima boje, monohromnoj čistoći, koja  na beloj osnovi daje karakterističan kontrast svojstven crtežu tražimo i nalazimo neobične „kosmičke“ vizure prostora, apstraktnog pejzaža i izlaz iz „kadrirane“ slike sveta realnog.

Centralizovana kompozicija je ključni generator likovne i idejne potke dela. Vidljiva je potreba da se  crtežom bavi kao skulpturom, motiv se sa svojim plastičkim kvalitetima izdvaja iz neutralne pozadine,  koja ga okružuje i samo je povod za izraz snažne ekspresije. Izolovan od pozadine, poseduje gotovo  karakteristike simbola i projektuje višeznačne slojeve dela. Igra strukturama samo je logični pratilac  linijskog dinamizma, koji Kovačić naglašava.

Odakle ovaj iskorak jednog skulptora, koji je prigrlio mermer, kao svoje osnovno izražajno sredstvo  sa svim svojim ograničenostima materijala da se poigrava pokretom i njegovom dinamičkom  strukturom? Bez sumnje, crtački opus Predraga Kovačića nastao je iz stvaralačkog izazova da se  prevaziđu ograničenja koja nameće priroda materijala, kojim se bavi i potrebe da na apstraktan, „inovativan“ način apsolvira svet.

O crtežu / Sreto Bošnjak /

Predrag Pedja Kovačić, mladi likovni stvaralac, osetio je ne samo draž slobode izbora i metoda, već i relacije unutar ideoloških (sa prizvukom filozofskog mišljenja) i izvesnih primesa eksperimentalnog, barem u “donjoj” zoni egzistencije opserviranog predmeta.

Posle iskustva sa tipičnim postmodernističkim iskustvima, multimedijalnim i multidisciplinarnim sadržajima: široki zahvat postmoderne, instalacije, performansi, fotoinstalacija, instalacija fotografike, Peđa začinje jedan novi ciklus radova koji će proširiti obim njegovih interesovanja.

Reč je o crtežu kao likovnoj disciplini u kojoj se, u izvesnom smislu, dodiruju dva tipa crteža ­ klasično­tradicionalni i moderni (aktuelni), na kojima autor iskušava moć intuicije i moć oblikovanja jednog jezika koji je stariji i od svesti o jeziku. Autor je i sam dao nekoliko teoretskih napomena u strukturnoj i funkcionalnoj dimenziji jezika, prosvetljenog poetskim nadahnućem. Razume se, Kovačić ne posmatra crtež kao oblik kontinuiteta sa bilo kojom pojavom tradicije. Da bi se taj stav pojasnio, dovoljno je da se ukratko osvrnemo na pojam

estetike, koja više nije nauka o lepom, nije čak ni otkrivanje nekog novog normativnog sistema koji briše granice izmedju tradicionalnog nasleđa klasičnih vrednosti, koje imaju duboku vezu sa istorijskim sistemima, idealima i principima. Umesto toga, estetika je danas logika mašte koja sve agresivnije odbacuje supstancijalni karakter samog likovnog jezika.


Posmatrano detaljnije, ovde je reč o tipičnoj postmodernističkoj aktivnosti na planu povezivanja umetnosti i društva: sudbina umetnosti je refleks sudbine društva, umetnosti kao nezavisne stvarnosti ­ sve se kreće prema problemskoj definiciji humanističke osnove vizuelnog jezika. Kod Kovačića je taj proces donekle drugačiji. U njegovom radu može se osetiti izvesna doza eksperimentalnog, barem u “donjoj”, nevidljivoj zoni egzistencije opserviranog predmeta. Kovačić oseća potrebu za što tačnijom i preciznijom definicijom ne samo oblika, već i njegovog dejstva unutar sadržajne osnove dela.
Bitna činjenica, koja je trajna okosnica njegovog kreativnog čina, je težnja za razlaganjem jezičkih struktura u totalitetu plastičkih normi samih činjenica i pre no što one postanu nosioci idejnih intencija. U takvoj konstelaciji logično je očekivati izvesne promene koje će označiti novi prilog aktuelnoj umetničkoj praksi: serijom crteža otvorio je novi proces koji obećava nove rezultate. Ne treba smesti s uma činjenicu da je za Predraga Kovačića i sam pojam “crtež” istovremeno i tradicionalan i aktuelan kao koncept izražavanja modulacija linija sa jasnom idejom o angažovanom karakteru dela. Linija mu je sigurna, likovno funkcionalna, u oblikovanju koncepta jasna, ali, istovremeno, i samoj sebi dovoljna. Kombinacija u procesu nastanka crteža sa monotipijom crtežu daju karakter višeslojnosti.
ABOUT STONE / Predrag Kovacic
Every culture has a certain believes about some specific stones which are related to history and spiritual development of a particular societyexplore and compare we shall see that there is a great number of opposite opinions.
There is no single definite opinion, symbolic or anyone else that could be strictly related to a certain stone, and that has given us a possibility to interpret it and to experience it as we might feel it. It is believed that some particular type of stone has supernatural powers. believes reach back to the period before the first known writing (cuneiform writing) and are related to the stones which were believed to stimulate conception and birth, as well as the oldest human feelings – love and hatred. We can also find them in Babylonian astrology, as well as in Old Greece, where people believed in their healing powers. Early Christian church opposed to magic and talismans, but, in the same time, approved them in healing causes, developing thus special symbolic of their use. During the Middle Ages belief in power of stone was part of science, not part of magic.
Only in the second half of seventeenth century the question about truthfulness of powers and direct influence of stones was propound. But even in those times, people had no answers or steady opinions about those questions. Even when physicians were denying the existence of magical powers, there were always people who testified about their magical efficiency, based on their own experiences.

On the basis of this short mythological preview about stone throughout historycan conclude that stone has had a grate importance in cultural and spiritual lives of many civilizations. The earliest trace of stone worshipping comes from Paleolithic period, when some stones were collected only because of their aesthetic characteristics, not because of their practical or magical usefulness. Later on, man has given them all sorts of features and purposes, due to those same aesthetic characteristics.
A great number of those believes can also be found today, but, basicallyone doesn’t observe stone with some greater emotions, they just accept those believes.
Even the earliest societies had “felt” characteristics of a certain stone by let ting themselves to be enchanted by its beauty. Experts in stone mythology or not, we can all be amazed and truly impressed, if we allow ourselves to be carried away by its structure. Only if we correlate like this to the oldest known art material, we can have a true “collaborator” in modeling process. If we go even further and start to consider its structure, its organic and inorganic contents, we might discover a profound bond between sculptor and material. That gives us a possibility of absolute honesty in a “life-creating” process – in process of creating a sculpture

ACERCA DE LA PIEDRA / ESP

AUTOR: Predrag Kovačić

Cada cultura tiene ciertas creencias acerca de unas piedras relacionadas con la historia y la evolucion espiritual de una sociedad. Si empezamos con exploraciony comparacion, veremos que hay muchos opiniones antagonicos. No exista ni un solo opinion, simbolico o cualquier otro, que podria ser estrictamente relacionado con una piedra especifica. Precisamente eso nos ha dado la posibilidad para entender y interpretar la piedra segun nuestros sentimientos. 

Se cree que unas piedras tienen fuerzas sobrenaturales. Esas creencias llegan  a tiempo antes de la primera escritura conocida (escritura cuneiforme) y son relacionadas con las piedras la se cree que estimulan concepcion y nacimiento, y tambien los sentimientos humanos mas viejos – el amor y el odio. Las podemos  encontrar y en la astrologia babiloniana, como tambien en la Antigua Grecia, donde gente creyo en sus fuerzas de curacion. Primeras iglesias cristianas fueran en contra de la magia y talismanos, pero, en mismo tiempo, apoyaron su uso en los procesos de curacion, desarollando en esa manera simbolismo especial de su uso. 

Durante de Edad Media las creencias en la fuerza de las piedras fueran parte de la  ciencia, y no de la magia. 

Apenas en segunda parte del siglo XVII se propone la pregunta sobre el verismo  de esas fuerzas y la influencia directa de las piedras. Pero ni siquiera en esa epoca,  gente no tuvo respuestas ni opiniones establizados sobre todas esas preguntas. 

Aun que medicos negaron la existencia de las fuerzas magicas, alli siempre fue alguien que quiso ser el testigo de su eficiencia magica, basado en su experiencia  propia. 


Basando nos en ese corto preestreno mitico sobre la piedra a lo largo de la historia, podemos concluir que las piedras siempre tuvieron mucha importancia en la vida cultural y espiritual de muchas civilizaciones. El primer rastro del adoracion de la piedra llega del periodo Peleolitico, cuando unas piedras fueran adoradas solo por sus caracteristicas esteticas, y no por su utilidad pragmatica o magica. Mas tarde, hombre le ha dado muchas funciones y aplicaciones, debido de esas mismas caracteristicas esteticas. Suma de esas creencias podemos encontrar en la actualidad, pero, basicamente, nadie observa las piedras con unos sentimientos mas profundos, simplemente acseptandoles. Pero, las primeras sociedades podrian “sentir” caracteristicas de una piedra entregando se a sus encantos y a su beleza. Siendo expertos en mitologia de las piedras o no, podriamos ser sorprendidios y verdaderamente impresionados si nos permitamos a ser llevados por su textura. Solo si nos correlacionamos a si con este material del arte mas viejo, podriamos tener a un verdadero “collaborator” en el proceso de modelado. Si vayamos aun mas lejos y empesamos a conciderar su structura, sus partes organicos y inorganicos, podemos descubrir profundo vinculo entre escultor y su material. Eso nos da la posibilidad de ser absolutamente honestos en el proceso de “creacion vital” – en el proceso de la creacion escultural.

LINIJA IZ LIČNE PERSPEKTIVE / Predrag Kovacic

Da bismo spoznali rezultat mojih istrazivanja u sprovodjenju ambijentalnih instalacija moramo se osvrnuti na osnovne vrednosti i definicije linije kao likovnog elementa. Posmatranjem osnovnih odrednica vrednosti linije i mojeg poimanja iste dolazimo do neobicnog shvatanja, postavljanja i predstavljanja u obliku umetnicke forme u nesvakidasnjem neumetnickomprirodnom okruzenju. Linija kao likovni oblik nastaje iz spajanja niza tacaka na nekoj povrsini ili u prostoru. Ona predstavlja trag pokreta. Taj pokret se moze zabeleziti mehanicki na povrsini (trag olovke, pera, cetke… ) ili digitalno (kamera..) ili cak prostorno. Prostorna linija je prisutna svuda u prirodi ali u vecini slucajeva se ne stavlja u kontekst umetnicke vrednosti. Kao skulptor liniju posmatram kao element za gradjenje 3D forme ne obaziruci se u kakvom prostoru se nalazi dajuci samim tim tom prostoru umetnicku vrednost.

Kvalitet linije se odredjuje njenom debljinom, duzinom, intezitetom, pravcem,  smerom. Pored smera kretanja (vertikalno horizontalno, koso) linije mogu biti otvorene i zatvorene. Obe vrste linije prave formu od kojih zatvorena linija se u vise slucajeva vezuje za zatvorenu formu dela, dok otvorena linija u slucaju mojih instalacija gradi slobodnu ambijentalnu skultorsku formu. Mozemo izdvojiti jos dve osobenosti linije od kojih konturna linija ogradjuje neki oblik i odvaja ga od drugih oblika i samim tim delu daje cvrstinu i stabilnost. 


Struktura linija je isto od velike vaznosti za jedno delo jer ona oznacava gradju nekog oblika. Njen sadrzaj je od presudnog znacaja za davanje karaktera delu. U nekim ambijentalnim instalacijama poistovecujem konturnu i strukturnu liniju (kao jedna grade formu) dajuci im mnogo vecu slobodu “disanja” i prozimanja u prostoru stvarajuci utisak spajanja sa prostorom. I pored formalne ogranicenosti dela ovakvim pristupom u potpunosti neutralisem utisak zatvorenosti forme. 

Mozemo liniju sagledati i iz psiholoskog ugla koji ce nam u mnogome objasniti zasto je odredjena vrsta linija koriscena pri stvaranju nekog dela. Horizontalnom linijom u vecini slucajeva predstavljamo mir, opustenost, staticnost, a u krajnjem slucaju neki vid smrti. Vertikalna linija je po analogiji suprotna horizontalnoj i ona predstavlja uzdizanje, rast, ali kao i horizontalna predstavlja staticnost. Suprotno horizontalnoj koja predstavlja vid smrti vertikalna predstavlja vid zivota. Kosa linija je u suprotnosti sa navedene dve i samim tim predstavlja kretanje i dinamiku. sto se tice simbolike mozemo joj pripisati osobine pokretljivosti i prostorno Talasasta linija deluje blago, elegantno i lagano. Upotrebom u umetnickom delu u nekim slucajevima mozemo je okarakerisati kao i nesigurnu ali i vedru. Linija kojoj nemozemo odrediti jasan karakter je spiralna linija. Ona sadrzi elemente svih do sad navedenih vrsta linija i samim tim ostavlja utisak misticne dinamike.
Ako uzmemo u obzir psiholosku predstavu linije u umetnickom delu i uporedimo sa
mojim predstavljanjem kako instalacija tako i ostalih dela mozemo doci do zakljucka o mome karakteru, temperamentu i trenutnom duhovnom stanju pri izvedbi dela.

THE CONCEPT OF LINE FROM MY PERSONALPOINT OF VIEW

In order to understand the results of my researches in domain of environmental installations, we must look back at basic values and definitions of line as an element of art. Joining the main clauses of line’s value and my own vision of it, we come to an unusual understanding, setting and representing of an art form in unusual non artistic – natural surrounding. Line, as an art form, appears by connecting a string of points on some area or in some space. It represents a trace of movements. Those movements can be recorded mechanically on area (trace of pencil, pen, paintbrush…), digitally (by camera…), or even in space. Space line can be found everywhere in nature, but in most cases it doesn’t get to be put in context of artistic value. As a sculptor, I see the line as an element for making a tridimensional form without concerning in which space is in, giving thus to this very same space an artistic value.

Quality of line is defined by its thickness, length, intensity, course, direction. Besides  of direction (vertical, horizontal, askance), lines can be open and closed. Both of them make forms – closed line is connected to closed type of work, while open line, in my case, is used to make free environmental sculptural form. We can distinguish more line features, out of which contour line makes a border around a shape and separates it from another forms, giving the work firmness and stability. 


Structural line is also very important in work, because it shapes a form. Its content is crucial for work’s features. In some environmental installations I identify contour line with structural one (they shape one form), making them more “free” and able to imbue with the space. Even if work appears to be formally limited this way, I am able to completely neutralize closed form with my approach. 

Also, we can look at the line from a psychological point of view, which can help us a lot in explaining why a certain type of line is being used in creation of an work of art. In most cases, horizontal line represents peace, tranquility, immobility, and, in some cases, a form of death. Vertical line, analogically opposed to horizontal one, represents ascension, growth, but also immobility (the same as horizontal line). Contrary to horizontal line, vertical one represents a form of life. Askance line opposes to last two, representing movement and dynamics. Symbolically speaking, we can add features of mobility and linear extension to it. Crimp line seems to be mild, elegant and light. Its presence in work of art might be interpreted as a sign of insecurity, but also as cheerfulness. Line which has no definite features is spiral contains elements of all above listed lines, and leaves impression of mystical movement. If we consider psychological effects of line and if we compare it with my installations and other works, we can make some conclusions about my character, temper and spiritual state in the moment of creation.

El concepto de linea desde mi punto de vista / ESP

Para entender los resultados de mis investigaciones acerca de instalaciones

medioambientales, tenemos que volvernos atras y comprender los valores basicos y definiciones de linea que es una de los elementos del arte. Juntando las clausulas principales del valor de linea con mi vision personal sobre ella, llegamos a una concepcion rara, una montadura y representacion de la forma del arte en un medioambiente neartistico y raro – en un medioambiente natural. Linea, como forma del arte, es resultado de la conexion entre serie de puntos en un sobrefaz o en un espacio. Ella represente un rastro del movimientos. Esos movimientos pueden ser anotados mecanicamente en un sobrefaz (rastro del lapis, pluma estilografica o pincel…), digitalmente (con la camara…), o siquiera en un espacio. Linea espacial se puede encontrar en todas partes de la naturaleza, pero en la mayoria de los casos no se pone en un contexto de los valores artisticos. Como escultor, veo la linea como un elemento con que puedo realizar una forma trodimensional sin preocupacion en que espacio es ubicada, dandolo asi un valor artistico. Calidad de linea esta definida por su densidad, longitud, intensidad, transcurso, direccion. A lado de la direccion (perpendicular, horizontal, traves), lineas pueden ser abiertas y cerradas. Ambos tipos construyen formas – la linea cerrada esta relacionada con tipo de obra cerrado, mientras linea abierta, en mi caso, es usada para construir forma escultural y medioambientral libre.

Nosotros podemos distinguir muchas caracteristicas de linea, pero una de ellas, curva de nivel, es muy importante porque las configuraciona y las separa de otras formas, dando a la obra firmeza y estabilidad. 


Linea estructural es tambien muy importante, porque configura a una forma. Su contenido es crucial para las caracteristicas de una obra. En unas instalaciones medioambientales, yo identifico la curva de nivel con linea estructural (ellas construyen una forma),haciendoles mas “libres” y mas capaz para imbuir con el espacio. Aun cuando la obra parece de ser formalmente limitada en esa manera, soy capaz de neutralizar completamente a forma cerrada con mi manera de acercamiento. 

Tambien, podemos observer la linea desde punto de vista psicologico, que nos puede ayudar muchisimo a explicar porque unos tipos de linea son utilisados en el proceso de creacion de la obra del arte. En mayoria de casos, linea horizontal representa paz, tranquilidad, inmovilidad, pero tambien, en unos casos, forma de la muerte. Linea perpendicular es analogicamente opuesta con la linea horizontal, representando ascension, crecimiento, pero tambien inmovilidad (lo mismo como la linea horizontal).

Contrario a la linea horizontal, linea perpendicular presenta una forma de la vida. Linea traversa es opuesta con esas dos, reprsentando movimiento y dinamica. Hablando simbolicamente, le podemos añadir las caracteristicas de movilidad y extenso linear.
Linea sinuosa parece suave, airosa y ligera. Su presencia en una obra del arte puede ser interpretada como el seño de la inseguridad, pero tambien como alegria. La linea que no tiene caracteristicas definidas, es linea de caracol. Ella contiene todos elementos de lineas susodichas, y deja sentado del movimiento mistico. Si concideramos efectos psicologicos de linea comparandolos con mis instalaciones y otras obras, podemos llegar a unas concluciones sobre mi caracter, temperamento y estado espiritual en el momento de la creacion.

Mobirise
Address

49 Promenada Street
Sremska Mitrovica, 22000
Serbia

Contacts

Email: kovacicsm@gmail.com Phone: +381 69 628 052 

Links

Art studio Štifla
Art School Štifla

Create your own website - Click for more